Kategorie

Polityka prywatności

Polityka prywatności.

Realizacja zamówień w sklepie internetowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. dokonaliśmy zmiany Regulaminu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności w zakresie Polityki prywatności.

 

W związku z tym, iż przechowujemy Państwa dane osobowe informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Magdalena Chobot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Art Faktoria Magdalena Chobot” – w Gdyni (81-116) przy ulicy Bosmańskiej 28/4  NIP 958-139-00-93, REGON 220846755.

 

 1. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Klientów wynikających z RODO, tj.:
 • prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Klientów – jeżeli dane Klienta są niepoprawne lub niekompletne albo Klient wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Jednakże dla wygody Klientów Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Klientom wygodę zakupów, a Administratorowi właściwą obsługę Klienta. W związku z tym niektóre dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Dane osobowe Klientów Administrator otrzymuje od Klientów podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Klienta z newslettera oraz formularza kontaktowego, jak również w związku ze złożonym zamówieniem i jego obsługą w Sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:

- zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;

- dokonywania wysyłki zamówionych produktów

- obsługi reklamacji oraz zwrotów;

- obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);

- zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,

- zapewnienie najlepszej obsługi Klienta.

 1. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
 • monitorowanie aktywności Klienta na stronie internetowej,
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta,
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.

 

 1. Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Klienta w celu:
 • wysłania informacji handlowych,
 • wysyłanie do Klienta informacji w postaci newslettera.

 

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Klientów będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

 1. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (złożonego zamówienia w Sklepie internetowym) oraz:

- w celach księgowych, w tym wystawiania faktur VAT,

- prowadzenia konta Klienta,

- bezpośredniego kontaktu z Klientem,

- realizacji usługi „Newsletter”.

- informowania Klienta o przebiegu realizacji zamówienia,

- informowania Klienta o wysyłce zamówienia,

- informowania Klienta o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,

- informowania Klienta o produktach, które mogą Go zainteresować.

 

W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Klientów:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres zamieszkania,
 3. c) adres do doręczeń,
 4. d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury,
 5. e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
 6. f) numer telefonu.

 

W sytuacji wzięcia przez Klienta uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

 

Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. Dane osobowe Klientów przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:

1) Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

 

- dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

 

2) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

 

3) Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.

 

4) Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@butyrobocze.com.pl