Kategorie

Regulamin

ART FAKTORIA Magdalena Chobot

Poniższy regulamin reguluje warunki współpracy miedzy portalem www.butyrobocze.com.pl prowadzonym przez Art Faktoria Magdalena Chobot, ul. Bosmańska 28/4 81-116 Gdynia , NIP: 958-139-00-93, REGON: 220846755( zwanym dalej Sprzedawcą ), a kupującym zwanym Klientem( osoba reprezentująca firmę lub instytucję)

UWAGA: Nie prowadzimy sprzedaży dla osób prywatnych ( konsumentów).
Oferta nasza skierowana jest do przedsiębiorców, firm, instytucji.

 

§ 1

ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia należy składać przez koszyk zamówień w sklepie na stronie www.butyrobocze.com.pl Zamówienie powinno zawierać pełne dane firmy/Klienta,  kod produktu, informacje o ilościach, kolorach.

2.Osoba składająca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy / Klienta.

3.Każde zamówienie złożone w sklepie internetowym www.butyrobocze.com.pl musi być potwierdzone przez Nabywcę. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest przez odpowiedź zwrotną na wiadomość e-mail wysłaną ze sklepu. Zamówienie jest anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane za pośrednictwem e-maila w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

4.Składając zamówienie w Art Faktoria po raz pierwszy, Klient, który jest przedsiębiorcą, zobowiązany jest przesłać aktualny Wpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

5.Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane. Nie przyjmujemy zwrotów towaru.

6.Jeżeli Klient zalega z płatnościami, Art Faktoria zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

7.Zakupiony przez Klienta towar pozostaje własnością Art Faktoria do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

8.Z chwilą przyjęcia potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 2

PŁATNOŚCI

1.Klienci regulują należności na podstawie FV lub faktury proforma z terminem płatności wskazanym na fakturze. Termin płatności uzależniony jest od wielkości zamówienia i indywidualnych ustaleń z Klientem.

2.W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności Art Faktoria ma prawo naliczenia odsetek  w wysokości - 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz obciążenia Klienta kosztami upomnień. Każdy Klient, który podpisuje zamówienie przyjmuje warunki Art Faktoria!! 


3.Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania, na życzenie Klienta, towaru w kilku partiach, Klient pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

4.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Klient nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

5.W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25%  wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu.

6.Art Faktoria ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

7.Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Faktura wysyłana jest wraz z przesyłką.

8.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Klienta wiąże regulamin, warunki promocji  oraz cennik obowiązujący w chwili składania przez niego zamówienia. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki wg aktualnego cennika dostaw.

§ 3

TOWAR

1.Art  Faktoria nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u producentów.

2.Art Faktoria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu lub na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie www.artfaktoria.pl produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta.

4.Wszystkie towary dostępne na stronie internetowej są objęte gwarancją jakości producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

 § 4

WZORY

1.Art Faktoria może wypożyczyć nieodpłatnie wzory Klientowi jeśli posiada dany wzór w magazynie wewnętrznym.

2.Jeżeli Klient chce zobaczyć wzór spoza wewnętrznego magazynu Art Faktoria zobowiązany jest go bezzwrotnie zakupić. Ponosi również koszt transportu wysyłki wzorów.

  § 5

TRANSPORT

1.Art Faktoria dostarcza Klientowi towar za pośrednictwem firm kurierskich.

2.Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

3.Art  Faktoria nie odpowiada za opóźnienie w dostawie z przyczyn od niej niezależnych.

4.Klient przyjmując towar od firmy przewozowej jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym. 

 § 6

REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANA

1.Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Art Faktoria w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 30 dni od dnia jej pisemnego zgłoszenia na druku reklamacyjnym (do pobrania) i odesłania reklamowanego produktu na adres naszego biura handlowego.

2.Zwrotowi nie podlega towar o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu, poddany modyfikacji na jego życzenie - (znakowanie towaru, przeróbki).

3.Nie przyjmujemy zwrotów, chyba, że było to wcześniej ustalone i zaakceptowane przez dział sprzedaży( dotyczy przedsiębiorców)

4.Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie przez Kupującego protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Art Faktoria.

5.Wysyłka zwracanego lub reklamowanego produktu jest na koszt Kupującego.

6. W przypadku rezygnacji Klienta z zamówienia z powodów niezależnych od Art Faktoria ( np. opóźnienie w dostawie z winy producenta) zwrot środków zostanie przekazany na konto klienta w ciągu 14 dni od pisemnej dyspozycji klienta.

7.Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

8.Wymiana towaru na inny model lub rozmiar jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z działem sprzedaży.

 

 § 7

POZOSTAŁE WARUNKI
1.Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2.Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sadowej przez Sąd właściwy dla siedziby Art Faktoria.
 
3.W sprawach nieuregulowanych  powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
4.Składając zamówienie w Art Faktoria Magdalena Chobot, Klient przyjmuje powyższe ustalenia.
 
5.Prezentacja zawartości strony www.butyrobocze.com.pl, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego.
 
6.Składając zamówienie w sklepie www.butyrobocze.com.pl., Klient wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 NEWSLETTER I PRZETWARZANIE DANYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. dokonaliśmy zmiany Regulaminu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności w zakresie Polityki prywatności.

 

W związku z tym, iż przechowujemy Państwa dane osobowe informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Magdalena Chobot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Art Faktoria Magdalena Chobot” – w Gdyni (81-116) przy ulicy Bosmańskiej 28/4  NIP 958-139-00-93, REGON 220846755

Administrator gwarantuje realizację uprawnień Klientów wynikających z RODO, tj.:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Klientów – jeżeli dane Klienta są niepoprawne lub niekompletne albo Klient wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Jednakże dla wygody Klientów Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Klientom wygodę zakupów, a Administratorowi właściwą obsługę Klienta. W związku z tym niektóre dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Dane osobowe Klientów Administrator otrzymuje od Klientów podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Klienta z newslettera oraz formularza kontaktowego, jak również w związku ze złożonym zamówieniem i jego obsługą w Sklepie internetowym.

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:

- zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;

- dokonywania wysyłki zamówionych produktów

- obsługi reklamacji oraz zwrotów;

- obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);

- zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,

- zapewnienie najlepszej obsługi Klienta.

 

5. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • monitorowanie aktywności Klienta na stronie internetowej,
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta,
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.

 

6. Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

7. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Klienta w celu:

 • wysłania informacji handlowych,
 • wysyłanie do Klienta informacji w postaci newslettera.

 

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Klientów będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

8. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (złożonego zamówienia w Sklepie internetowym) oraz:

- w celach księgowych, w tym wystawiania faktur VAT,

- prowadzenia konta Klienta,

- bezpośredniego kontaktu z Klientem,

- realizacji usługi „Newsletter”.

- informowania Klienta o przebiegu realizacji zamówienia,

- informowania Klienta o wysyłce zamówienia,

- informowania Klienta o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,

- informowania Klienta o produktach, które mogą Go zainteresować.

 

W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Klientów:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres zamieszkania,
 3. c) adres do doręczeń,
 4. d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury,
 5. e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
 6. f) numer telefonu.

 

W sytuacji wzięcia przez Klienta uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

 

Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

9. Dane osobowe Klientów przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:

1) Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

 

2) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

 

3) Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.

 

4) Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

 

10. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.

11. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@butyrobocze.com.pl

 

 

Art Faktoria Magdalena Chobot   / właściciel /